Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje  
Oficiální název: Obec Ústí
Místní část: Branišov
Adresa: Ústí 88
Telefon: 606 508 645
E-mail: ou.usti@volny.cz
Datová schránka d3dbrcu
IČO: 00 286 796
Číslo účtu: 8327681/0100
Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Karel Dvořák

mob.:734224255

DS: d3dbrcu

e-mail:ou.usti@volny.cz

Statistické údaje  
Katastrální výměra:   915,6 ha
  k.ú. Ústí u Humpolce 648,8 ha
  k.ú. Branišov u Jihlavy 266,8 ha
Nadmořská výška: od 545 do 664 m n.m.
Počet obyvatel: 216 (k 30.9.2007)
Průměrný věk: 39,4
Pošta: 588 42 Větrný Jeníkov
Zdravotní středisko: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Kanalizace (ČOV) ano
Plynofikace: ne

 

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad, Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

 

E-mail:

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

 

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Ústí zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – vedle čekárny

 • na internetové úřední desce

 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách
  pondělí (19:00 – 20:00)

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Ústí v úředních dnech a v úředních hodinách:

 • telefonicky na tel. č. 606 508 645

Písemně

 • na adrese: Obecní úřad Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov

Elektronickou poštou

 • e-mail: ou.usti@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

 • 1/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Přílohy: