MŽP ČR - Prpgram rozvoje Kraje Vysočina včetně vyhodnocení vlivú této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví